Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a Definice

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také "VOP") se řídí právní vztahy mezi společností:

Obchodní jméno: E-comm visions s.r.o. 
Adresa: Svätoplukova 1022/3, Senec 903 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo: 110576/B
IČO: 50 255 878
DIČ: 2120249263 IČ DPH: SK2120249263
Bankovní účet: 2800987092/2010
Prodávající je plátcem DPH / Daně z přidané hodnoty.

(Dále také "Prodávající") a každou osobou, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

1. Kontakt na prodávajícího je:

E-comm visions s.r.o., se sídlem Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec, Slovenská republika
Email: office@bellakabelky.cz
tel.č .: + 421 948 152 820

2. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.bellakabelky.cz (dále také "Internetový obchod").

3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je Prodávající.

4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, a která obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.

4.1. Spotřebitelem je kupující, který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

5. produkují jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.

6. Příslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotrebiľa je:

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Bajkalská 21 / A, PO BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. +421 2/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. +421 2/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk

7. V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, též Spotřebitel může adresovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučujeme Kupujícím, aby na zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili emailovou adresu prodávajícího: office@bellakabelky.cz
Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem Slovenskej a Českej Republiky. Přičemž o jejím vybavení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

II. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, je objednávka produktů realizována prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v Internetovém obchodě Prodávajícího, případně dalšími dálkově komunikačními prostředky / např. e-mail, telefon, fax, a jiné. V případě úhrady produktů před jejich doručením Kupujícímu, kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2. K akceptaci objednávky produktů ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronického) přijetí objednávky, přičemž prodávající informuje Kupujícího, že objednávka produktu byla přijata a následně Prodávající informuje Kupujícího o zadání objednávky k odeslání.

3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.

4. Kupní smlouva může zaniknout i dohodou smluvních stran, odstoupením případně její vypovězením.

5. Prodávající tímto zároveň informuje Kupujícího, že nepodmiňuje uskutečnění objednávky vyžadováním souhlasu s obchodními podmínkami, s ohledem na rozhodnutí SOI vydané pod spisovou značkou SK / 0677/99/2015.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "kupní cena") je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

2. Základním platidlem je měna česká koruna / CZK.

3. Kupní cena zboží a služeb je zřetelně uvedena v Internetovém obchodě. Odesláním objednávky Kupující uvedené kupní ceny akceptuje. V kupní ceně produktů nejsou zahrnuty náklady na dopravu, ani jiné náklady související s dodáním produktů.

IV. Způsoby platby

1. Za zboží a služby v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

1.1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi ) - cena 29 CZK

1.2. platba bankomatové kartou prostřednictvím platební brány - cena 0 CZK

1.3. platba převodem nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího - cena 0 CZK

1.4. platba převodem na účet prodávajícího provedena Online - cena 0 CZK

V. Dodání produktů

1. Produkt Prodávající expeduje do 4 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že si Kupující zvolil jako způsob platby, platbu převodem na účet Prodávajícího, Produkt prodávající expeduje do 4 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že produkt není na skladě prodávajícího, případně se vyskytly jiné objektivní skutečnosti znemožňující dodání produktu, Prodávající se zavazuje dodat produkt nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je zvolený způsob platby převodem na účet Prodávajícího nebo prostřednictvím platovnej brány produkt Prodávající dodá do 30 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

1.1. Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

2. Pokud Prodávající nemůže Kupujícímu z objektivních důvodů objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího a do 14 dní mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím automaticky zaniká.

2.1. Prodávající ve smyslu čl. V bod 2., vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu stejnou formou jakou platil Kupující. Změna formy vrácení kupní ceny je možná jen se souhlasem Kupujícího.

3. Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

4. Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

5. Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).

6. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný Kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že Kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce a jen v případě, pokud s tím kupující souhlasí.

VI. Převzetí produktu

1. Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné třetí osoby.

2. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení a řádného převzetí zboží nebo služby.

2.1. Kupující má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech:

a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
b) dodání věci v poškozeném obalu nebo
c) dodání věci bez příslušných dokladů.

2.2. Pokud dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má Kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má právo Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2.3. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit řádně dodané zboží nebo službu řádně a včas.

VII. Přepravní - způsoby dopravy produtků a cena za jejich dopravu

1. Přepravní náklady Prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře nebo v cenové nabídce zaslané emailem, případně budou uvedeny při vyplňování objednávkového formuláře na Internetové stránce Prodávajícího a Kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.

2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů.

2.1. Prodávající doručuje zboží a služby na území určeném jako Česká republika.

2.2. Formy dopravy:

2.2.1. Kurýrní služba

2.3. Ceny za Dopravu:

2.3.1. Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby - 99 CZK

VIII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 12 zák. č. 102/2014 Sb. Pokud splnil prodávající tyto informační povinnosti dodatečně, je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnosti nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající splnil informační povinnost. Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli poučení o právu odstoupit od smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předchozího, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je: E-comm visions s.r.o., se sídlem Svätoplukova 1022/3, 903 01 Senec, popřípadě na adresu Bellakabelky.cz, Mlynská 312/16, 925 22 Veľké Uľany, Slovenská republika. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.).

3. Odstoupení od kupní smlouvy lze u Prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. E-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce Prodávajícího . Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli, aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případně i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl Prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne , že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě Prodávající vrátí spotřebiteli platbu
za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.

4. Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že nebyl Prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota zboží byla snížena v důsledku nakládání se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. zboží bude poškozeno). Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení se zbožím nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží bude považováno zejména použití zboží ve větší míře, než jaká je nutná k zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží. Za snížení hodnoty zboží budou stejně považovány především opodstatněné výdaje na uvedení výrobku do předešlého stavu.

5. Můžete využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení na internetové stránce Prodávajícího https://www.bellakabelky.cz/dokumenty/odstoupeni .

6. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102 / 2014 Sb, nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Sb

7. Provozovatel Internetového obchodu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

8. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

9. Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy na dobírku nebudou z naší strany převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně.

10. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. zz

konkrétně:
- zboží vyhotovený na objednávku nebo na zakázku (zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele),
- zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (potraviny, zákusky, dorty),
- zboží uzavřený v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (spodní prádlo, sterilní balení apod.),
- rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil),
- noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu),
- tzv. digitální download - poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
- prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
- přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
- provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího (to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal),
- poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
- prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit.

11. V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

IX. Alternativní řešení sporů

1. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/ , nebo přímo ZDE ; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http: // ec. europa.eu/consumers/odr/ , nebo přímo ZDE . Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na interneto vé stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

2. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele.

3. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosťich zveřejněním v Internetovém obchodě Prodávajícího 4.3.2020.